KONTROLE SSR W CZASIE EPIDEMII COVID -19

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie została poinformowana, że ze względu na epidemię koronawirusa niektórzy wędkarze odmawiają okazania strażnikom Społecznej Straży Rybackiej dokumentów uprawniających do amatorskiego połowu ryb.

Przypominamy, że amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca kartę wędkarską, a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa - posiadająca ponadto jego zezwolenie.

Zgodnie z art. 25 ustawy o rybactwie śródlądowym strażnik Społecznej Straży Rybackiej jest uprawniony do kontroli wyżej wymienionych dokumentów, a podczas wykonywania tej czynności korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Osoby wędkujące na wodach, w których uprawnionym do rybactwa jest Polski Związek Wędkarski mają również obowiązek stosować się do warunków zezwolenia określonych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb, który zobowiązuje wędkarza do poddania się kontroli prowadzonej przez strażników Społecznej Straży Rybackiej. Niestosowanie się do warunków zezwolenia stanowi wykroczenie określone w art. 27 a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o rybactwie śródlądowym, za które grozi kara grzywny w drodze mandatu karnego w wysokości do 500 złotych.

Jednocześnie informujemy, że przepisy wprowadzone w związku ze zwalczaniem epidemii koronawirusa nie zwalniają osób wędkujących z obowiązku poddania się kontroli jednostkom uprawnionym, w tym Społecznej Straży Rybackiej.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert Kucyk

http://www.psr.waw.pl/


Zarybianie Glinianek i rzeki Utraty.

W dniu 1 maja członkowie Koła w Błoniu brali udział w zarybianiu narybkiem letnim szczupaka Glinianek, oraz rzeki Utraty.

Ryby w bardzo dobrej kondycji zostały wpuszczone do wód, które są pod opieką Naszego Koła w Błoniu.


Na ryby od 20.04.2020r.

W związku z ogłoszonym w dniu 16 kwietnia 2020 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zamieszczamy informacje uzyskane z Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Departament Rybołówstwa uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 658 z późn. zm.) zakaz przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje do 19 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z zapowiedziami Prezesa Rady Ministrów tego konkretnego zakazu Rząd nie zamierza przedłużać, co oznacza, że z dniem 20 kwietnia 2020 r. obostrzenia w tym względzie nie będą obowiązywały, tym samym wędkarze będą mieli możliwość prowadzenia połowów amatorskich zarówno na łowiskach stawowych, jak i w obwodach rybackich (gł. jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych).

Pamiętać jednak trzeba o pozostałych środkach bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone i będą obowiązywać w przestrzeni publicznej, takich jak zasłanianie nosa i ust (np. maseczkami), czy zachowanie dystansu od innych osób (min. 2 m).

Należy również pamiętać o obowiązujących przepisach ochronnych i innych uwarunkowaniach wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2168 j.t.) i jej przepisów wykonawczych. Należy między innymi mieć na uwadze, że amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu (kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego), a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie.

Wystąpienia Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, oraz Prezesa Rady Ministrów, przypomniały o wędkarzach z Mazowsza i całej społeczności wędkarskiej zrzeszonej w PZW.Następna strona >


Odwiedziło nas gości.